Regulamin

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ KLIENTA

§ 1

Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki korzystania z lokali stanowią integralną część umowy najmu pokoi na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Klientem a agroturystyką Tęczowa Dolina. W ramach umowy najmu Tęczowa Dolina zobowiązuje się przygotować pokój dla Klienta oraz udostępnić go Klientowi w zamian za ustalone wynagrodzenie.

Zawierając umowę najmu z Tęczowa Dolina, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rezerwacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust. Nr 133/1997 pozycja 833).

§ 2

Rezerwacja

 1.       Przed dokonaniem rezerwacji i zawiązaniem umowy najmu Klient zobowiązuje się do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Dokonanie rezerwacji równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu.
 2. Rezerwacji można dokonywać za pośrednictwem poczty elektronicznej (agroturystyka@vip.onet.pl) lub telefonicznie pod numerem 509 971 279 lub 413115297. Klient, który dokonuje rezerwacji, oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
 3. Utworzenie przez Klienta rezerwacji drogą telefoniczną oznacza również zawiązanie umowy na warunkach określonych w Regulaminie.

§ 3

Opłata za usługę i warunki płatności

 1.     Wysokość opłaty za wynajem pokoju jest każdorazowo ustalona przy dokonywaniu rezerwacji – telefonicznie lub mailowo.
 2. Opłata za wynajem pokoju obejmuje opłatę za przygotowanie pokoi oraz za pobyt w obiekcie liczby osób ustalonej w umowie na dany okres.
 3. Opłata za wynajem pokoju nie obejmuje: dodatkowego sprzątania w trakcie pobytu, dodatkowej wymiany pościeli, posiłków oraz wszelkich innych usług dodatkowych.

§ 4

Zmiana oraz anulowanie rezerwacji przez Klienta

 1.       Bezpłatnej zmiany w rezerwacji Klient może dokonać w terminie do 14 dni przed planowanym przyjazdem. Klient powinien w tym celu skontaktować się z Tęczową Doliną.
 2.       Możliwość zmiany dotyczy terminu i pokoju. Dokonanie zmiany może się wiązać ze zmianą ceny najmu.
 3.     Jeśli zmiana terminu pobytu nie jest możliwa, a Klient odstąpił od umowy, tj. anulował rezerwację lub nie wypełnił warunków umowy (brak przyjazdu), Tęczowa Dolina zastrzega sobie prawo do zatrzymania całkowitej wniesionej opłaty.

§ 5

Procedura pobytu Klienta

 1.     Pobyt w obiekcie zaczyna się od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu z wyjątkiem przypadku uprzedniego ustalenia innej godziny z Tęczowa Dolina.
 2. Zakończenie pobytu następuje do godziny 10.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu. Do godziny 10.00 (lub innej ustalonej z Tęczowa Dolina) Klient jest zobowiązany opuścić pokój.
 3. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 4. Klient zobowiązuje się do eksploatacji pokoju zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z pokoju jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji. W przypadku stwierdzenia szkód powstałych w trakcie pobytu w pokoju i wynikających z niewłaściwego jego użytkowania koszty naprawy szkód zostaną w całości pokryte przez Najemcę.
 5. Palenie w pokojach jest zabronione.
 6. Klient zobowiązuje się do dopilnowania, aby liczba osób przebywających z nim w pokoju nie przekraczała tej, która została określona jako maksymalna w ofercie konkretnego lokalu.
 7. W przypadku wyjątkowo rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad określonych w niniejszym paragrafie, Tęczowa Dolina ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z pokoju.

§ 6

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Tęczowa Dolina nie ponosi odpowiedzialności za mienie Klienta pozostawione w pokoju, w szczególności za jego utratę lub uszkodzenie.
 2. Tęczowa Dolina nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedogodności mogące wystąpić w trakcie pobytu Klienta w pokoju z przyczyn nieleżących po stronie Tęczowa Dolina, w tym w szczególności spowodowane przerwą w dostawie prądu, gazu, wody, jak również pracami konserwatorskimi w budynku.
 3. Klient zobowiązuje się do podania danych niezbędnych do realizacji rezerwacji, które są prawdziwe i umożliwiają identyfikację jego osoby. Tęczowa Dolina nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu z Klientem przed przyjazdem, jeśli podane przez Klienta dane okazały się nieprawdziwe lub błędne.

Created by Megawebsite